e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

TEVBE Suresi

Ayet - 29                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Kâtilûllezîne lâ yu’minûne billâhi ve lâ bil yevmil âhıri ve lâ yuharrimûne mâ harramallâhu ve resûluhu ve lâ yedînûne dînel hakkı minellezîne ûtûl kitâbe hattâ yu’tûl cizyete an yedin ve hum sâgirûn(sâgirûne).

Kitap verilenlerden, Allah’a ve yevm’il âhire (Allah’a ulaşma gününe) inanmayan kimselerle ve Allah’ın ve O’nun Resûl’ünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dîni, dîn edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp, cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın.


1.kâtilû: savaşın
2.ellezîne lâ yu'minûne: inanmayan kimseler
3.bi allâhi: Allah'a
4.ve lâ bi el yevmi el âhiri: ve ahir gününe (inanmayan)
5.ve lâ yuharrimûne: ve haram etmezler
6.mâ harrame allâhu: Allah'ın haram kıldığı şeyi
7.ve resûlu-hu: ve onun resûlü
8.ve lâ yedînûne: ve dîn edinmezler
9.dîne el hakkı: hak dîni
10.min ellezîne: o kimselerden
11.ûtû el kitâbe: kitap verilenler
12.hattâ yu'tû el cizyete: cizye (vergi) verene kadar
13.an yedin: ellerinden
14.ve hum: ve onlar
15.sâgirûne: küçük düşenler, alçalmış kimseler, boyun eğenler


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yevm'il âhir'in lügat mânâsı "sonraki gün" dür.

Eğer doğum, yevm'il evvel olarak alınırsa ölüm, yevm'il âhirdir.

Eğer kâinatın yaratılışı, yevm'il evvel olarak alınırsa kıyâmet günü, yevm'il âhirdir.

Eğer Allah'a ulaşmak üzere mürşide tâbî olunan gün (ruhun vücuttan ayrıldığı gün), yevm'il evvel olarak alınırsa, ruhun Allah'a ulaştığı, teslim olduğu gün yevm'il âhirdir.

Yevm'il evvelin esas alındığı standarda bağlı olarak, yevm'il evvelin yevm'il âhirle alâkası vardır. Allahû Tealâ, yevm'il âhirin ne olduğunu iki âyeti kerime ile açıklamıştır.

18/KEHF-104: Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an).
Onlar, dünya hayatında amelleri (çalışmaları) sapmış (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.

18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).
İşte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.

7/A'RÂF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhirati habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
Ve onlar ki; âyetlerimizi ve ahirete ulaşmayı (hayatta iken ruhun Allah’a ulaşmasını) tekzip ettiler (yalanladılar) ve onların amelleri, heba oldu (boşa gitti). Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır?

Kehf-104 ile A'râf-147'de iki tane eşitlik vardır.

Birinci taraf: Allah'a ulaşmayı inkâr etmek ve Allah'ın âyetlerini inkâr etmek.

İkinci taraf ve sonuç: Amellerin boşa gitmesi, amellerin hüsrana uğraması.

Her ikisinde de eşitliğin bir tarafı, "amellerin boşa gitmesidir."

Birinci unsur, Allah'ın âyetlerini inkâr etmektir. İkinci unsur ise birinde Allah'a mülâki olmayı (ulaşmayı) inkâr etmek, diğerinde ahirete ulaşmayı inkâr etmektir. Bu ise aslında Allah'a mülâki olmayı inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü eşitliğin diğer tarafları aynıdır. Bu ikisinin de aynı anlama gelmesi gerekir.

Kur'ân-ı Kerim'in pekçok yerinde yevm'il âhir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığı gün olarak dizayn edilmiştir.

Allahû Tealâ necis (pis) olanı haram etmiştir. Allah'ın haram ettiği şeyleri, Peygamber Efendimiz (S.A.V) de haram etmiştir. Allahû Tealâ, içki içmeyi, kanı akmamış hayvan etini, domuz etini, Allah için kesilmemiş hayvan etini yemeyi haram kılmıştır. Kim haram etmişse doğruyu yapmaktadır. Ama kim Allah'ın, haram kıldığı şeyi haram etmiyorsa, kendisine haram saymıyorsa o zaman o, bu âyet-i kerimenin sınırlarına girer. Allah'ın haram ettiğini haram saymayanlar, hak dîni, dîn edinmeyenlerdir. Hak dîn, Allah'ın dînidir.

Allahû Tealâ, burada sadece putperestlerden bahsetmiyor. Daha öteye geçerek, kendilerine kitap verilenlerden de kim Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e karşı çıkıyorsa Allah'a inanmıyorsa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmıyorsa; Allah'ın ve Resûl'ünün haram ettiğini haram etmemeleri ve hak dîni dîn edinmemeleri söz konusu ise Allahû Tealâ "onlarla savaşın" diyor.

Kendilerine kitap verilen (kitap sahiplerinden) musevîlerden, küçük bir kısmı yaşadıkları her devirde, Allah'ın emrettiklerini yapanlar ve Hz. Musa'dan gelen bütün temel kaideleri aynen devam ettirenlerdir. Bunlar bizim yaşadığımız İslâm'ı yaşayanlardır. Hristiyanlardan da Hz. İsa zamanında tatbik edilen İslâmî hayatın aynısını devam ettirenler ve Allah'ın haram ettiklerini kendilerine haram edenler vardır. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeye inanıyorlar ve ulaştırıyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeye inanıyorlar ve teslim ediyorlar. Nefslerini Allah'a teslim etmeye inanıyorlar ve nefslerini de Allah'a teslim ediyorlar.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "TEVBE suresi, 29. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,