Sure sec
NEML Suresi

NEML Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

NEML Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

NEML Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

27/NEML Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Tâ, Sîn. Bunlar, apaçık bir Kitap olan Kur’ân’ın Âyetleri’dir.
27/NEML Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Mü’minler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir.
27/NEML Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, namazı ikame ederler, zekâtı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakîn (sahibi) olarak inanırlar.
27/NEML Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki ahirete (ruhun Allah’a ulaşması) inanmayanlara, onların amellerini süsledik. Böylece onlar, (şaşkın bir halde) bocalarlar.
27/NEML Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
27/NEML Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki, (Bu) Kur’ân, sana mutlaka Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) ve Alîm Olan’ın katından (gizli ilminden) ilka ediliyor (ulaştırılıyor).
27/NEML Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Musa (A.S), ehline (ailesine): "Gerçekten ben bir ateş farkettim. Size ondan bir haber veya bir (parça) kor halinde ateş getireceğim, böylece siz ısınasınız diye." demişti.
27/NEML Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi: "Ateşin (nur’un) içinde (yanında) ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve âlemlerin Rabbi Allah Sübhan’dır (herşeyden münezzehtir)."
27/NEML Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey Musa! Muhakkak ki Ben, Azîz (yüce), Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) olan Allah’ım.
27/NEML Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Ve asanı at!" Bunun üzerine (asasını atınca) onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa! Korkma, muhakkak ki Ben(im), Benim yanımda (huzurumda) resûller korkmazlar."
27/NEML Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe (mürşidine tâbî olup günahlarını sevaba) çevirirse, o zaman muhakkak ki Ben, Gafûr’um (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren) Rahîm’im (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
27/NEML Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Bu (âyet, mucize) firavuna ve onun kavmine (ait) dokuz âyet içindedir. Muhakkak ki onlar, fasık bir kavim oldular.
27/NEML Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âyetlerimiz onlara görünür olduğu zaman; "Bu apaçık bir sihirdir." dediler.
27/NEML Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onu, yakîn (kesin) olarak bildikleri (inandıkları) halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkâr ettiler. Öyleyse müfsitlerin (fesatçıların) akıbetlerinin nasıl olduğuna bak!
27/NEML Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Dâvud (a.s)’a ve Süleyman (a.s)’a ilim verdik. Ve (onlar): "Mü’min kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah’a hamdolsun." dediler.
27/NEML Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Süleyman (a.s), Dâvud (a.s)’a varis oldu. Ve: "Ey insanlar! Kuş dili bize öğretildi. Bize herşeyden verildi. Muhakkak ki bu, apaçık bir fazldır." dedi.
27/NEML Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Süleyman (A.S) için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi.
27/NEML Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz! Süleyman (A.S) ve onun orduları, farkında olmadan sakın sizi ezmesin."
27/NEML Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine (Süleyman A.S), onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve: "Rabbim, bana, anne ve babama en’am buyurduğun ni’metlere şükretmekte ve Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına dahil et." dedi.
27/NEML Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kuşları yokladı (teftiş etti). Sonra: "Hüdhüd’ü niçin ben göremiyorum, yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi.
27/NEML Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım (keseceğim). Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin.
27/NEML Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Çok geçmeden geldi. Ve: "Senin ihata edemediğin bir şeyi, ben ihata ettim (öğrendim). Seba’dan sana yakîn (kesin) bir haber getirdim." dedi.
27/NEML Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gerçekten ben, onlara melik olan (hükümdarlık yapan) bir hanım buldum. Ona, herşeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı (tahtı) var.
27/NEML Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onu ve kavmini Allah’ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan, onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece (Allah’ın) sebîlinden (yolundan) men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller.
27/NEML Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Göklerde ve yerde saklı olanı (meydana) çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah’a, nasıl secde etmezler?
27/NEML Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O Allah ki, arşıl azîm’in Rabbidir. O’ndan başka İlâh yoktur.
27/NEML Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Süleyman A.S): "Sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın (yalancılardan mı oldun) bakacağız." dedi.
27/NEML Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bu yazımı (mektubumu) götür, böylece onlara (onu) at (ulaştır). Sonra onlardan (geri) dön, neye dönecekler (ne cevap verecekler) bak!
27/NEML Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Sebe Melikesi): "Ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim (kıymetli) bir yazı (mektup) bırakıldı." dedi.
27/NEML Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o Süleyman (A.S)’dan. Ve gerçekten o, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı’yla (başlıyor).
27/NEML Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin.
27/NEML Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Sebe Melikesi): "Ey ileri gelenler! İşimde bana fetva verin (reyinizi bildirin). Siz şahitlik etmedikçe (yanımda bulunup fetva vermedikçe) ben kat’i (kesin) emir verecek değilim." dedi.
27/NEML Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz. Ve emir senindir. Öyleyse sen bak (karar ver), ne emir vereceksin?" dediler.
27/NEML Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Sebe Melikesi): "Muhakkak ki melikler (hükümdarlar), bir ülkeye girdikleri zaman, onu ifsad ederler (bozguna uğratırlar) ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar." dedi.
27/NEML Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resûller göndereceğim. Böylece bakalım resûller (elçiler) ne ile dönecekler?
27/NEML Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine (resûller hediyelerle) Süleyman (A.S)’a geldikleri zaman (Süleyman A.S): "Bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah’ın bana verdiği şeyler, size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz (övünüyorsunuz)." dedi.
27/NEML Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara (geri) dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek, zilletle oradan çıkarırız.
27/NEML Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Süleyman A.S): "Ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce, onun tahtını hanginiz bana getirir?" dedi.
27/NEML Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Cinlerden ifrit: "Sen, makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben, ona (onu gerçekleştirebileceğime) kuvvetle eminim." dedi.
27/NEML Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kitaptan ilmi olan kişi (Hızır A.S): “Ben onu, sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.” dedi. (Süleyman A.S) böylece onun yanında (önünde) durduğunu görünce: “Bu Rabbimin bir fazlıdır (lütfudur), ben şükredecek miyim yoksa küfür (nankörlük) mü edeceğim diye beni imtihan etmek için.” dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o taktirde muhakkak ki benim Rabbim Gani'dir, Kerim'dir.
27/NEML Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Süleyman A.S): "Onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak?" dedi.
27/NEML Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece geldiği zaman ona: "Senin tahtın bunun gibi miydi (böyle miydi)?" denildi. (Sebe Melikesi): "Sanki o." dedi. Ve (Süleyman A.S): "İlim bize ondan önce verildi. Ve biz müslümanlar, (Allah’a teslim olanlar) olduk."
27/NEML Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah’tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi.
27/NEML Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ona: "Köşke gir." denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı (eteklerini çekti). (Süleyman A.S): "Muhakkak ki o, parlak, billur camdan bir köşktür." dedi. (Sebe Melikesi): "Rabbim, muhakkak ki ben, nefsime zulmettim ve Süleyman (A.S)’la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." dedi.
27/NEML Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, Semud kavmine "Allah’a kul olsunlar" diye onların kardeşi Salih (A.S)’ı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan (çekişen) iki grup oldular.
27/NEML Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Salih A.S) dedi ki: "Ey kavmim! Niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah’tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olunasınız diye."
27/NEML Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Sen ve seninle beraber olanlar, bize uğursuzluk getirdiniz." dediler. (Salih A.S): "Sizin uğursuzluğunuz Allah’ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz." dedi.
27/NEML Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve şehirde dokuz kişilik bir grup vardı ki; yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslâh etmiyorlardı.
27/NEML Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’a kasem (yemin) ederek dediler ki: "Biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim (onları öldürelim). Sonra da onun dostlarına (muhakkak ki) onun ailesinin helâk edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız (doğru söyleyenleriz)." diyelim.
27/NEML Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve hile düzenlediler. Ve Biz de (onlara) hile düzenledik, fakat onlar farkına varmadılar.
27/NEML Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik.
27/NEML Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri! Muhakkak ki bilen kavim için bunda, mutlaka bir âyet (delil) vardır.
27/NEML Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) ve (bu sebeple) takva sahibi olanları kurtardık.
27/NEML Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Lut (A.S), kavmine şöyle demişti: "Siz gördüğünüz halde fahişeliğe (kötülüğe) mi geliyorsunuz?"
27/NEML Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Siz, gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.
27/NEML Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat onun kavminin cevabı: "Lut’un ailesini ülkenizden çıkarın, çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar." demekten başka bir şey olmadı.
27/NEML Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onu ve ailesini, hanımı hariç (olmak üzere) kurtardık. Onu geride kalanlardan taktir ettik.
27/NEML Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki, uyarılanların yağmuru çok kötü oldu.
27/NEML Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: "Hamd, Allah’a aittir (Allah içindir, Allah’adır). Ve selâm, onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı, yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır?"
27/NEML Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için (mümkün) olamaz. Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Hayır, onlar (Allah’a başka bir ilâhı) denk tutan bir kavim.
27/NEML Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında (yeryüzünde) nehirler kılan (akıtan) ve orada (sabit) dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Hayır, onların çoğu bilmezler.
27/NEML Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz?
27/NEML Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa sizi, denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgârlar gönderen mi? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir (münezzehtir).
27/NEML Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa ilk defa yaratan sonra da onu (geri) döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir (başka) ilâh mı? (Onlara) de ki: "Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin."
27/NEML Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: "Göklerde ve yeryüzünde gaybı, Allah’tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beas edileceklerinin bilincinde (şuurunda) olamazlar."
27/NEML Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı (bilgiler tamamen onlara verildi). Aksine onlar, (hâlâ) ondan (ahiretten) şüphe içindeler. Hayır, onlar, ona (ahiret delillerine) karşı kördürler (onları anlayacak basiretleri yoktur).
27/NEML Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kâfirler (şöyle) dediler: "Babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz, mutlaka (topraktan) çıkarılacak mıyız?"
27/NEML Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki bu, bize ve daha önce de babalarımıza vaadedilmişti. Ancak bunlar (sadece) evvelkilerin (efsaneleridir).
27/NEML Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Onlara) de ki: "Yeryüzünde dolaşın! Böylece bakın, mücrimlerin (suçluların) akıbeti (sonu) nasıl oldu?"
27/NEML Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve artık onlara üzülme (onlar için mahzun olma)! Ve onların kurduğu tuzaklardan (onların yaptığı hilelerden) bir sıkıntı içinde olma!
27/NEML Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (onlar): "Eğer sadıklarsanız (doğru söyleyenlerseniz), bu vaad ne zaman?" derler.
27/NEML Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: "Belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur (belki yakında size ulaşacaktır)."
27/NEML Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazl (lütuf) sahibidir. Ve lâkin onların çoğu şükretmiyorlar.
27/NEML Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir.
27/NEML Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gökte ve yeryüzünde gaib (gizli) ne varsa Kitab-ı Mübîn (Levh-i Mahfuz)’de vardır.
27/NEML Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki bu Kur’ân, İsrailoğulları’na çoğunda ihtilâf ettikleri şeylerin (gerçeklerini) anlatıyor.
27/NEML Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki O, mü’minler için mutlaka Hidayet ve Rahmet’tir.
27/NEML Suresi 78. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve O; Azîz’dir (yüce), Alîm’dir (en iyi bilen).
27/NEML Suresi 79. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse sen, Allah’a tevekkül et. Muhakkak ki sen, apaçık (bir şekilde) hak üzeresin.
27/NEML Suresi 80. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki sen, ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da (Allah’ın) davetini işittiremezsin.
27/NEML Suresi 81. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sen, körleri dalâletlerinden (çevirip) hidayete erdirecek değilsin. Sen, ancak âyetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar, teslim olanlardır.
27/NEML Suresi 82. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların üzerine (Allah’ın Kitap’ta söylediği) söz vuku bulunca, onlara arzdan dabbe çıkardık (çıkarırız). İnsanların (Kitap’taki) âyetlerimize yakîn hasıl etmediklerini söyleyecek.
27/NEML Suresi 83. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o gün, bütün ümmetlerden, âyetlerimizi tekzip edenleri (yalanlayanları) grup grup haşredeceğiz (toplayacağız). Böylece onlar (72 fırka) biraraya getirilir.
27/NEML Suresi 84. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar geldikleri zaman (Allah onlara): "Onu ilmen ihata edemediniz de mi âyetlerimi tekzip ettiniz (yalanladınız)? Yoksa yapmış olduğunuz nedir (başka bir sebep mi var)?" dedi.
27/NEML Suresi 85. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine (Allah’ın) sözü vaki oldu (yerine geldi). Artık onlar konuşamaz.
27/NEML Suresi 86. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dinlensinler diye nasıl geceyi (karanlık), gündüzü (aydınlık) kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için âyetler (ibretler, deliller) vardır.
27/NEML Suresi 87. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sur’a üfürüldüğü gün, Allah’ın dilediği kimseler hariç, semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı (kapılırlar). Ve herkes boyunları bükük olarak ona (Allah’a) geldiler (gelirler).
27/NEML Suresi 88. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve dağı görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O, bulut gibi hareket eder. Herşeyi sağlam yapan Allah’ın yaratmasıdır. Muhakkak ki O, yaptıklarınızdan haberdardır.
27/NEML Suresi 89. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kim hasenat ile (kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olarak) geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı (cennet) vardır. Ve onlar, izin günü dehşetten (cehenneme gitmeyeceklerinden) emin olanlardır.
27/NEML Suresi 90. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kim seyyiat ile (kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olarak) geldiyse, işte o zaman onlar, yüzüstü ateşe atıldı (atılır). Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?
27/NEML Suresi 91. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ben sadece "Rabbe (Allah’a) kul olmak" ile emrolundum. Bu belde ki, O (Allah), onu hürmete lâyık kıldı. Ve herşey O’nundur (Allah’ındır). Ve ben "teslim olanlardan olmakla" emrolundum.
27/NEML Suresi 92. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve "Kur’ân’ı okumakla (emrolundum). Kim hidayete ererse, o taktirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalâlette kaldıysa, o zaman Ben sadece inzar edenlerdenim (uyaranlardanım)." de.
27/NEML Suresi 93. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve de ki: "Hamd Allah’adır. Size âyetlerini gösterecek, böylece onları tanıyacaksınız." Ve senin Rabbin, yaptıklarınızdan gâfil değildir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NEML Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden NEML Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden NEML Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NEML Suresi Tefsiri

NEML Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.