Sure sec
FURKÂN Suresi

FURKÂN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

FURKÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

FURKÂN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

25/FURKÂN Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan’ı indiren (Allah), mübarek’tir.
25/FURKÂN Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (Allah) ki; göklerin ve yeryüzünün mülkü, O’nundur. Ve O, çocuk edinmemiştir. Mülkte, O’nun şeriki (ortağı) olmamıştır. Ve herşeyi, O yarattı sonra da onların kaderini takdir etti.
25/FURKÂN Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, O’ndan (Allah’tan) başka ilâhlar edindiler. Ve (onlar), öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura (yeniden diriltmeye) malik değillerdir.
25/FURKÂN Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kâfirler: “Bu (Kur’ân), sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimler de yardım etti.” dediler. Böylece onlar, bâtılla ve zulümle gelmiş oldular.
25/FURKÂN Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve “O (Kur’ân), O’nun (önceden) yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir.” dediler.
25/FURKÂN Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “O’nu, göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli edendir).”
25/FURKÂN Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve dediler ki: “Bu nasıl resûl ki, yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu.”
25/FURKÂN Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Veya ona, (gökten) bir hazine atılsaydı (verilseydi) veya ondan (ürünlerinden) yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler: “Siz ancak, sihir yapılmış (büyülenmiş) bir adama tâbî oluyorsunuz.” dediler.
25/FURKÂN Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bak! Sana nasıl örnekler verdiler (sana ne kötü şeyler yakıştırdılar). Böylece dalâlette kaldılar. Artık sebîle (Allah’ın yoluna ulaşmaya) güçleri yetmez.
25/FURKÂN Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allah) mübarek’tir ki O, eğer dilerse sana bunlardan daha hayırlı (daha güzel) olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar.
25/FURKÂN Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onlar o saati (kıyâmeti) yalanladılar. Ve Biz, o saati tekzip edenlere (yalanlayanlara), alevli ateş (cehennem) hazırladık.
25/FURKÂN Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Cehennem), onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler.
25/FURKÂN Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve birbirine bağlanmış olarak oradan, dar sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helâk (yok) olmayı istediler.
25/FURKÂN Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bugün helâk (yok) olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin.
25/FURKÂN Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere (takva sahiplerine) vaadedilen, onlar için bir ceza (mükâfat) ve dönüş yeri olan 'Cenneti Huld' mu (ebedî cennet mi)?”
25/FURKÂN Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Orada onlar için, diledikleri herşey ebedî olarak vardır. (Bu), Rabbinin üzerine olan (yüklendiği, aldığı) ve ondan istenen bir vaaddir.
25/FURKÂN Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o gün, onları ve Allah’tan başka taptıkları şeyleri haşredecek (toplayacak) sonra da onlara şöyle diyecek: “Bu kullarımı, siz mi dalâlete düşürdünüz yoksa onlar mı dalâlet yolunda kaldılar?”
25/FURKÂN Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Putlar) dediler ki: “Sen Sübhan’sın (münezzehsin), Senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat Sen, onları ve onların babalarını metalandırdın. (Bu sebeple) öyle ki zikri unuttular ve helâkı hakeden bir kavim oldular.”
25/FURKÂN Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte böylece (Allah’tan başka taptıklarınız), söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık (azabı) uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız.
25/FURKÂN Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve senden önce (de), gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan resûllerden başka (farklı bir) resûl göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza “sabrediyor musunuz” diye fitne (imtihan) kıldık. Ve Rabbin, en iyi görendir.
25/FURKÂN Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Bize mülâki olmayı (ulaşmayı) dilemeyenler: “Bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?” dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar.
25/FURKÂN Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün melekleri görecekler, izin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve (melekler onlara): “(Size müjde) yasak edilerek haram kılınmıştır.” diyecekler.
25/FURKÂN Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik (amellerini boşa çıkardık). Böylece onu (onların amellerini), savrulmuş toz zerresi kıldık (değersiz kıldık).
25/FURKÂN Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir.
25/FURKÂN Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sıra ile indirildi.
25/FURKÂN Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Mülk, izin günü Rahmân için haktır ve o gün kâfirler için zor bir gündür.
25/FURKÂN Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o gün, zalim ellerini ısırır: “Keşke resûlle beraber (Allah’a giden) bir yol ittihaz etseydim.” der.
25/FURKÂN Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yazıklar olsun, keşke ben filanı (o kişiyi) dost edinmeseydim.
25/FURKÂN Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki; bana zikir (Kur’ân’daki ilim) geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan, insana yardımı engelleyendir.
25/FURKÂN Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve resûl: “Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).” dedi.
25/FURKÂN Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve işte böylece nebîlerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin, hidayete erdiren ve yardımcı olarak kâfidir.
25/FURKÂN Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kâfirler: “Kur’ân ona, bir defada bütün (toplu) olarak indirilmeli değil miydi?” dediler. İşte bu, O’nu (Kur’ân’ı) senin idrakine tesbit etmemiz (sabitlememiz) içindir. Ve O’nu, kısım kısım tertipleyerek beyan ettik (okuduk).
25/FURKÂN Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sana hak ile ve en güzel (ahsen) tefsir ile ulaştırdığımızdan (meselelerden) başka bir meseleyi sana getirmediler.
25/FURKÂN Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler (toplananlar), işte onlar, gideceği mekânı şerli olanlar ve sebîlden sapanlar (dalâlette kalanlar)dır.
25/FURKÂN Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Musa (A.S)’a Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun’u, (ona) vezir (yardımcı) kıldık.
25/FURKÂN Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra “Âyetlerimizi yalanlayan kavme gidin!” dedik. Sonra da onları helâk ederek, yok ettik.
25/FURKÂN Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Nuh (A.S)’ın kavmi, resûlleri tekzip ettiği (yalanladığı) zaman onları (suda) boğduk. Ve onları, insanlara âyet (ibret) kıldık. Ve zalimler için elîm azap hazırladık.
25/FURKÂN Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Ad ve Semud kavmini ve Ress ashabını (Hz. Şuayb’ın kavmini) ve bunların arasındaki (sürede yaşayan) birçok nesilleri (helâk ettik).
25/FURKÂN Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların hepsine, misaller verdik ve hepsini mahvederek, helâk ettik.
25/FURKÂN Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki onlar, felâket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı.
25/FURKÂN Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve seni gördükleri zaman: “Allah’ın resûl olarak gönderdiği bu mu?” (diyerek), seni ancak alay konusu edinirler.
25/FURKÂN Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten, neredeyse bizi ilâhlarımızdan saptırıyordu.” Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler.
25/FURKÂN Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hevasını ilâh edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın?
25/FURKÂN Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa onların çoğunun, işittiğini veya (böylece) akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebîlden (yoldan) daha çok sapanlardır.
25/FURKÂN Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu, sakin (sabit) kılardı. Sonra da Güneş’i ona (gölgeye) delil (yol gösteren) kıldı.
25/FURKÂN Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak, Bize (Kendimize) çektik.
25/FURKÂN Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve geceyi, size libas (örtü) yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan, O’dur. Ve gündüzü (de) yayılma (çalışma) zamanı yaptı.
25/FURKÂN Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve rüzgârı, müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen, O’dur. Ve Biz, semadan tertemiz su indirdik.
25/FURKÂN Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Bu), onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir.
25/FURKÂN Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu (suyu, rahmet, fazl ve salâvâtı), onların aralarında paylaştırdık (açıkladık). Fakat insanların çoğu sadece inkâr ederek, direndiler.
25/FURKÂN Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir (uyarıcı) gönderirdik.
25/FURKÂN Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık kâfirlere itaat etme ve O’nunla (Bu Kur’ân ile), onlarla büyük cihadla savaş!
25/FURKÂN Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve iki denizi serbest bırakan O’dur; biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah (engel) kıldı. (Böylece onları) engelleyerek (birbirine karışmalarına) mani oldu.
25/FURKÂN Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sudan beşeri (insanı) yaratan, O’dur. Sonra ona neseb ve sıhriyyet kıldı (verdi). Ve senin Rabbin Kaadir’dir (herşeye gücü yeten).
25/FURKÂN Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah’tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kâfir, Rabbine (karşı) zahir oldu (şeytana arka çıktı).
25/FURKÂN Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
25/FURKÂN Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Ben sizden onun için (tebliğ için) dileyen kimsenin, Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir (karşılık) istemiyorum.”
25/FURKÂN Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ölümsüz olup, daima hayy (hayatta) olana (Allah’a) tevekkül et (güven ve O’nu vekil tayin et). Ve O’nu, hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması, O’na kâfidir.
25/FURKÂN Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gökleri ve arzı (yeryüzünü) ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan O’dur. Sonra Rahmân arşa istiva etti. Öyleyse onu, bundan haberdar olana (Cebrail A.S’a) sor.
25/FURKÂN Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara “Rahmân’a secde edin!” dendiği zaman: “Rahmân nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz?” dediler. Ve (bu emir sadece) onların nefretlerini artırdı.
25/FURKÂN Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gökte burçlar kılan O (Allah), mübarek’tir (şanı yüce). Ve orada Ay’ı, aydınlatıcı bir kandil kıldı.
25/FURKÂN Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ardarda kılan (birbirini takip ettiren), O’dur.
25/FURKÂN Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rahmân’ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği (lâf attığı) zaman “selâm” derler.
25/FURKÂN Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, geceyi Rab’lerine secde ve kıyam ederek (ayakta durarak) geçirirler.
25/FURKÂN Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar: “Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimî helâk edicidir.” derler.
25/FURKÂN Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o, kötü bir karargâh, kötü bir ikâmet yeridir.
25/FURKÂN Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, infâk ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar (cimrilik etmezler). Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar.
25/FURKÂN Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha tapmazlar. Allah’ın (öldürülmesini) haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır.
25/FURKÂN Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kıyâmet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyyen kalır.
25/FURKÂN Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
25/FURKÂN Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o taktirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a ulaşır (hayattayken ruhu Allah’a ulaşır).
25/FURKÂN Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla (kerim olarak) geçip giderler.
25/FURKÂN Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara, Rab’lerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman onlara (âyetlere) karşı kör ve sağır olmazlar.
25/FURKÂN Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.” derler.
25/FURKÂN Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte onlar, sabırlarından dolayı, (cennette) yüksek makamlarla mükâfatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet (selâmet dilekleriyle) ve selâmla karşılanırlar.
25/FURKÂN Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Orada ebedî kalıcılardır. Ne güzel bir karargâh ve ne güzel ikâmet yeridir.
25/FURKÂN Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Onlara): “Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat (azap) kaçınılmaz olacak.” de.
close tefsir menu

FURKÂN Suresi Tefsiri

FURKÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.