e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

A'RÂF Suresi

Ayet - 3                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

Ittebiû mâ unzile ileykum min rabbikum ve lâ tettebiû min dûnihî evliyâe, kalîlen mâ tezekkerûn(tezekkerûne).

Rabbinizden size indirilene tâbî olun. Ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz.


1.ittebiû: tâbî olun, uyun
2.: şey
3.unzile: indirildi
4.ileykum: sizlere, size
5.min rabbi-kum: sizin Rabbinizden
6.lâ tettebiû: tâbî olmayın, edinmeyin
7.min dûni-hi: ondan başka
8.evliyâe: dostlar, velîler
9.kalîlen: az
10.: ne kadar
11.tezekkerûne: tezekkür ediyorsunuz


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Tezekkür; zikretmek, bir konu etrafında derinlemesine üst seviyede düşünmek, bir konunun standartlarını karşılıklı konuşmak (mânâsına varmak üzere) anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim Allah'a teslim olmanın son kitabıdır. Çünkü Son Peygamber'e indirilen Son Şeriat Kitabı'dır. Ve bundan sonra peygamber gelmeyeceği için böyle bir olay bir daha tekerrür etmeyecektir.

Bütün kâinat, şeriat kitabı olan Kur'ân-ı Kerim'le idare edilecektir. Eğer Tevrat, İncil değişmeseydi, onunla aynı olduğu görülecekti. Tâbî olunması lâzım gelen kaideler demeti, şeriati oluşturur. Bu şeriat hepsinde aynıdır, hiçbir değişiklik yoktur. Bugün müslümanlar da, hristiyanlar da, museviler de şeriatlerini unutmuş durumdadırlar. Ama üç dînin de içerisinde küçük bir kitle, peygamberlerinden bu tarafa gelen süreç içerisinde, aynı hususları devam ettirmişlerdir. Ve bugün de onları yaşamaktadırlar.

Bunun arkasında dînin unutulması, insanlar tarafından yazılan, "emaniyye" adı verilen kitaplarla dejenere edilmesi, asli hedeflerinden saptırılması vardır.

14 asır evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V), bütün sahâbeye Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiştir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bugün İslâm âleminin %90'ından fazlasında Allah'a ulaşmak dilenmemektedir.

Bütün sahâbe, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e tâbî olmuşlardır. Bugün İslâm âleminin %90'dan fazlası bir mürşide tâbî olmadığı gibi mürşidleri külliyyen reddetmektedir. Bütün sahâbe, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bugün İslâm âleminin %90'dan fazlası 12 defa üzerlerine farz olduğu halde, ruhlarını Allah'a ulaştırmamaktadır.

Bütün sahâbe, 14 asır evvel fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bugün İslâm âleminin %90'dan fazlası fizik vücutlarını Allah'a teslim etmemektedir.

Bütün sahâbe, nefslerini Allah'a teslim ettiler ve irşada ulaştılar. Bugün İslâm âleminin %90'dan fazlası irşada ulaşmıyorlar.

Bütün sahâbe, iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve bugün daha başlangıçtaki unsurlar mevcut olmadığı için tabiatıyla iradenin teslimi diye bir olay İslâm âleminin de, hristiyanların da, musevilerin de %90'ından fazlasında mevcut değildir.

Birbirlerinin aynı olan dînleri, farklı dînler haline getiren, uygulamayı ortadan kaldıran şey dejenerasyondur. Yozlaşmak, asıldan ayrılmak, asılları unutmak...

Ve üç dînde de tatbik edilen dîn anlayışı, sadece emaniyyedir. Allah hep aynı şeyleri emretmiş, teslimi esas almıştır (Şûrâ-13). Ne Asya dînleri (konfiçyüs, taoizm, budizm), ne de herhangibir dîn bugün, tatbik edildiği şekliyle, insanların %90'dan fazlası için artık Allahû Tealâ'nın dîni değildir. Ama başlangıçta mutlaka onlar da aynı standartların sahibiydiler. Ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştiriyorlardı. Kâinatta sadece bir tek dîn vardır, dînler yoktur. Allah'ın, Allah'a teslim dîni. Ve bu dînin Arapça ismi, İslâm'dır (Âli İmrân-19). Her dînde de, her dilde de farklı bir karşılığı vardır. Allahû Tealâ, buyuruyor ki: “Kim Allah'a teslim olma dîninden başka bir dîne girerse ondan o dîn kabul olunmaz.”

42/ŞÛRÂ-13: Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

3/ÂLİ İMRÂN-19: İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mâhtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).
Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn, İslâm'dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah'ın âyetlerini örterse (inkâr ederse), o taktirde, muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "A'RÂF suresi, 3. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,