Sure sec
YÛNUS-7 Tefsiri

YÛNUS Suresi 7. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-7 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Kur'ân-ı Kerim'in en önemli âyetlerinden biriyle karşı karşıyasınız. Bu âyet-i kerime, Kur'ân-ı Kerim'in birinci safhasını anlatır: ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEMEK Bir tek dilek; Allah'a ulaşmayı dilemek...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 7 Tefsiri

 

إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatmeennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).

Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.

1.inne: muhakkak ki
2.ellezîne lâ yercûne: dilemeyen kimseler, onlar dilemezler
3.likâe-nâ: bize ulaşmayı
4.ve radû: ve razı oldular
5.bi el hayâti ed dunyâ: dünya hayatında
6.vatmeennû (ve ıtmeennû): ve tatmin oldular, doyuma ulaştılar
7.bi-hâ: onunla
8.ve ellezîne: ve o kimseler
9.hum: onlar
10.an âyâti-nâ: âyetlerimizden
11.gâfilûne: gâfil (habersiz) olanlardır
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Kur'ân-ı Kerim'in en önemli âyetlerinden biriyle karşı karşıyasınız.

Bu âyet-i kerime, Kur'ân-ı Kerim'in birinci safhasını anlatır:

ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEMEK

Bir tek dilek; Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, kurtuluş da yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın hanif fıtratıyla yarattığı bütün sistemlerini, kapalı ve mühürlü tutmaya karar vermiş bir insandır. Âyetleri bilse de bilmese de netice değişmez. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, cennete gitmesi mümkün değildir.

İnsanlar için sadece iki tane alternatif vardır:
  1. Allah'a ulaşmayı dilemek.
  2. Allah'a ulaşmayı dilememek.
Bir insan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Bu insan, 80 yaşında ölse, sorumluluk 15 yaşında başladığı için hayatının 65 senesini ibadetle geçirmiş ve İslâm'ın 5 şartını ömür boyunca yerine getirmiş olsa yani namaz kılmış, oruç tutmuş, zekât vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şahadet getirmiş olsa bile en önemli, en büyük ibadet olan zikri yapmamıştır. İslâm'ın 5 şartı arasına zikri koymamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle bu ibadetlerin hiçbiri onu kurtaramaz. İbadet yapmıştır ama Allah'a kul olamamıştır. Çünkü ilk kulluk, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve de Allah'a kul olamayan cennete giremez, dünyada da mutlu olamaz.

"İslâm" kelimesi, Allah'a teslim olmak demektir. İslâm ve teslim kelimeleri aynı kökten gelir: Sin, lâm ve mim. İslâm'ın 5 şartının içinde teslim olmak yoktur. Oysaki, Allahû Tealâ:
  1. Ruhu
  2. Fizik vücudu
  3. Nefsi
  4. İradeyi Allah'a teslim etmeyi emretmektedir. Bunlar üzerinize farz kılınmıştır.
Bütün sistemleri 7'li olan İslâm'ın inanç şartları, bugün 6'ya indirilmiştir. Mü'min olmanın 7. inanç şartı (ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasına inanmak) devreden çıkarılmıştır. İslâm'ın 6. ve 7. şartlarının da bu asr-ı hidayette yerli yerine ulaştırılması lâzımdır. İslâm'ın 5 tane şartı, kurtuluşu içermemektedir. Ama eğer onlara ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek 6. şart olarak; ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. şart olarak ilâve edilirse o zaman İslâm'a lâyık bir değer oluşur. Bütün sahâbe, bu 7 tane şartı yerli yerine oturtmuş, hepsini gerçekleştirmişlerdir.

Allah'ın sözü var: Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu Kendisine ulaştırır. Yani o kişi, Allah'a ulaşmaz. Allah, onu Kendisine ulaştırır. Allah'ın kontrolünde, Allah ona öyle yardımlar eder ki, kişi Allah'tan otomatik olarak 12 tane ihsan alır ve bu ihsanlarla mürşidine ulaşır.

Allah önce Rahman esmasıyla tecelliye başlar, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alır(1), görme hassasındaki gışaveti alır(2), kulaklardaki vakrayı alır(3), işitme hassasındaki mührü açar(4), kalpteki mührü açar(5), kalpteki ekinneti alır(6), yerine ihbat koyar(7). Allahû Tealâ, kişinin kalbine ulaşır(8), kalbin nur kapısını Allah'a çevirir(9), göğsünden kalbine nur yolu açar(10), rahmet-fazl ve salâvat nurlarını göndererek kişinin huşûya ulaşmasını sağlar(11). Hacet namazı kılınca mürşidini gösterir(12). Ve kişi mürşidine ulaşıp, önünde diz çökerek tövbe eder. 7 tane ni'met alır. Ve bu ni'metlerle kişi önce ruhunu, sonra vechini, nefsini ve iradesini adım adım Allah'a teslim etmek için hazır hale gelir.

Böylece nefs tezkiyesini gerçekleştirecek ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ondan sonra kişi, şeytanın şiddetli saldırısına defalarca uğrar. İblis onu o hidayet noktasından tekrar aşağı düşürmek için ardarda bütün gayretini sarfeder.

Bu âyet, birçok âyetle illiyet rabıtası içerisindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitmesi burada, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşu ise Vel Asr Suresinde anlatılmaktadır:

103/ASR-1: Vel asri.
Asra yemin olsun.
103/ASR-2: İnnel insâne le fî husr(husrin).
Muhakkak ki insan, gerçekten hüsrandadır.
103/ASR-3: İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.
Ama âmenû olanlar (ilk 7 basamağı aşanlar), nefs tezkiyesi yapanlar (ikinci 7 basamağı aşanlar), Allah’a ruhu ulaşıp Hakk’ı tavsiye edenler (üçüncü 7 basamağı aşanlar) ve sabrı tavsiye edenler (dördüncü 7 basamağı aşanlar) hariç.
Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşacaklardır. Yûnus Suresinin 7. âyet-i kerimesi aşağıdaki 4 âyetle direkt olarak ilişkilidir.

11/HÛD-29: Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne).
Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah’a aittir. Ve ben âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) tardedecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab’lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
29/ANKEBÛT-5: Men kâne yercû likâallâhi fe inne ecelallâhi le âtin, ve huves semîul alîm(alîmu).
Kim Allah’a mülâki olmayı (hayattayken Allah’a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah’ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah’a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.
29/ANKEBÛT-6: Ve men câhede fe innemâ yucâhidu li nefsihî, innallâhe le ganiyyun anil âlemîn(âlemîne).
Ve kim cihad ederse, o taktirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, âlemlerden müstağnidir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur).
42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu dünyadaki titri, hangi ilim kademesini temsil ederse etsin o, Allah'ın âyetlerinden gâfildir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 7 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.