Sure sec
MU'MİN-3 Tefsiri

MU'MİN Suresi 3. Ayet-i Kerime Tefsiri

MU'MİN-3 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ burada bir defa daha, ruhun Allah'a dönüşünden bahsediyor. Ve ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa farz kılınmıştır. Fâtır Suresinin 18. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ n...
share on facebook  tweet  share on google  print  

MU'MİN Suresi Âyet - 3 Tefsiri

 

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavli, lâ ilâhe illâ huve, ileyhil masîr(masîru).

(O ki) günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. O’ndan başka İlâh yoktur. Dönüş, O’nadır.

1.gâfiri: mağfiret eden
2.ez zenbi: günah
3.ve kâbili et tevbi: ve tövbeyi kabul eden
4.şedîdi el ikâbi: cezası şiddetli
5.zî et tavli: ihsan, fazl ve kerem sahibi
6.lâ ilâhe: ilâh yoktur
7.illâ: den başka
8.hûve: o
9.ileyhi: ona
10.el masîru: dönüş
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ burada bir defa daha, ruhun Allah'a dönüşünden bahsediyor. Ve ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa farz kılınmıştır.

Fâtır Suresinin 18. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ nefsin tezkiyesinden bahsediyor:

35/FÂTIR-18: Ve lâ tezirû vâziratun vizra uhrâ, ve in ted’u muskaletun ilâ himlihâ lâ yuhmel minhu şey’un ve lev kâne zâ kurbâ, innemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum bil gaybi ve ekâmûs salât(salâte), ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihî, ve ilâllâhil masîr(masîru).
Ve yük taşıyan birisi (bir günahkâr) başka birinin yükünü (günahını) yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu (günahlarını) yüklenmeye (başkasını) çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybte Rabbine huşû duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa (nefsini tezkiye ederse), o taktirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş (varış) Allah’adır (Nefs tezkiyesi ile ruh Allah’a döner, ulaşır).
Kıyâmet gününde fizik vücutlar İndi İlâhi'ye ulaşacaklar. İndi İlâhi'de hesap görülecek, ondan sonra da cennete veya cehenneme sevkedilecekler. Ama ruhun Allah'a dönüşüyle fizik vücudun Allah'a dönüşü arasında bir büyük farklılık vardır. Ruh Allah'a, Allah'ın Zat'ında yok olmak üzere döner. Çünkü ruh Allah'a ait olan bir vücuttur. İnsana Allah tarafından üfürülmüştür.

32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
Ve emanet olarak verilen ruhu 12 âyetiyle Allah'a mutlaka iade etmeyi Allahû Tealâ, farz kılıyor. Nisâ-58'de diyor ki:

4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).
Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla (bununla) size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi görendir.
Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek; yani bütün teslimler Zumer-54'te yer alıyor:

39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).
Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.
En'âm-152'de Allahû Tealâ diyor ki.

6/EN'ÂM-152: Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfûl keyle vel mîzâne bil kıst(kıstı), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah’ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.
Üç âyet-i kerime de Allah'a dört tane teslimin yapılması gerektiğini söylüyor. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemek; yani Allah'a yönelmek de tek başına farz kılınmıştır. Allahû Tealâ Rûm Suresinin 31 ve 32. âyet-i kerimelerinde diyor ki:

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bütün fırkalar, fırkalara ayrılmışları oluşturmaktadırlar.

Burada Allahû Tealâ'ya ruhun ölmeden evvel mutlaka ulaştırılması ve bütün vücutları da teslim etmek açık ve kesin bir şekilde emrolunmaktadır. İşte Muzzemmil Suresinin 8. âyet-i kerimesi:

73/MUZZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş.
Ruhun dönüşü Allah'ın Zat'ınadır. Ruh, Zat'ta yok olur. Ama fizik vücudun dönüşü Allah'ın İndi İlâhisi'nedir. Orada, herkes kendi hayat filmini görerek, Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilir. Mahkeme-i Kübra, hakimi, savcısı, avukatı, davalısı, davacısı olmayan bir mahkemedir. Orada herkes kendi hayat filminin başında üç boyutlu olarak, boşlukta kendi hayatını seyreder ve her saniye kazandığı ve kaybettiği dereceleri görür. Sonuç bellidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diğerlerininse cennettir.

Öyleyse fizik vücutlar Allah'ın huzuruna giderler. Allah'ın Zat'ında yok olmazlar ama ruh Allah'ın Zat'ına kişi ölünce ulaşır ve Allah'ın Zat'ında yok olur.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden MU'MİN Suresi - 3 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

MU'MİN Suresi Tefsiri

MU'MİN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.