Sure sec
MÂİDE-7 Tefsiri

MÂİDE Suresi 7. Ayet-i Kerime Tefsiri

MÂİDE-7 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyette zikredilen ni'met, devrin imamının ruhudur. Namaz kılan herkes günde 45 kere okuduğu Fâtiha Suresinin 7. âyet-i kerimesiyle Allahû Tealâ'dan Sıratı Mustakîm'e, (başlarının) üzerlerine (d...
share on facebook  tweet  share on google  print  

MÂİDE Suresi Âyet - 7 Tefsiri

 

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri).

Allah’ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah’a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki Allah göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.

1.ve uzkurû: ve zikredin, anın, hatırlayın!
2.ni'mete allâhi: Allah'ın (c.c.) nimeti
3.aleykum: sizin üzerinize
4.ve mîsâka-hu: ve onun misaki
5.ellezî: ki o
6.vâseka-kum bi-hi: onunla sizi bağladı
7.iz kultum: dediğiniz zaman
8.semi'nâ: işittik
9.ve ata'nâ: ve itaat ettik
10.ve ittekû allâhe: ve Allah'a (cc.) karşı takvâ sahibi olun
11.inne allâhe: muhakkak ki Allah (c.c.)
12.alîmun: en iyi bilen
13.bi zâti es sudûri: göğüslerde olanı, sinelerde olanı
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyette zikredilen ni'met, devrin imamının ruhudur. Namaz kılan herkes günde 45 kere okuduğu Fâtiha Suresinin 7. âyet-i kerimesiyle Allahû Tealâ'dan Sıratı Mustakîm'e, (başlarının) üzerlerine (devrin imamının ruhunu) ni'met olarak verdiklerinin yoluna ulaşmayı diliyor.

1/FÂTİHA-7: Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).
O yol (SIRATI MUSTAKÎM) ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalâlette kalmışların (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin) yolu değil.
Allahû Tealâ, elest bezminde, bütün insanların, Allah'ın huzurunda toplanmasını A'râf-172'de ifade ediyor.

7/A'RÂF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, şehidnâ, en tekûlû yevmel kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne).
Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”
Mâide Suresinin 7. âyet-i kerimesinde ise elest bezmindeki toplantının neticesini belirten Allahû Tealâ herkese nefsler, ruhlar ve fizik vücutlar olarak ayrı ayrı hitap ediyor:

“Ben, sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler; sizlerden yemin istiyorum, ey ruhlar; sizlerden misak istiyorum, ey fizik vücutlar; sizlerden ahd istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi?” Diyoruz ki: “İşittik” Allahû Tealâ bunun üzerine: “Emrime itaat edin!” buyuruyor.

Nefsler tezkiye ve tasfiye olacaklarına dair yemin, ruhlar fizik vücutları ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine, Allah'a ulaşacaklarına dair misak ve fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ahsen kul olacaklarına dair ahd veriyor. Allahû Tealâ soruyor: “İtaat ettiniz mi emrime?”, “İtaat ettik” diyoruz.

Ve böylece Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd ortaya çıkıyor. Allahû Tealâ da yeminlerimizi, misaklerimizi, ahdlerimizi, üzerimize farz kıldığını, bizi bu yemin, misak ve ahdle Kendisine bağladığını, taahhüd altına soktuğunu, üzerimize bu görevi yüklediğini ifade ediyor.

Nefs, ruh ve fizik vücut açısından aynı standartlarda, ayrı ayrı olaylar söz konusudur. Çünkü nefs tasfiye olacağına yani nefsin kalbindeki afetleri yüzde yüz yok edeceğine, yerlerine fazılların geleceğine dair Allahû Tealâ'ya yemin veriyor. Ruh, fizik vücut sağ iken, hayatta iken Allahû Tealâ'ya ulaşacağına dair misak veriyor. Ve fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd veriyor. Ve bu yemini, misaki ve ahdi aldıktan sonra Allahû Tealâ bir de bizden ikrar almak için soruyor; “İtaat ettiniz mi?” diye ve “atâna” diyoruz, “itaat ettik.”

Allahû Tealâ herkesten “elestu birabbikum günü” yemin, misak ve ahd alıp bunları herkesin üzerine farz kıldıktan sonra İlâhi İrade herkesin cüz'i iradesinden Allah'a teslim olacağına dair bu âyet-i kerimede bahsedilen misaki alıyor. Kur'ân-ı Kerim'de Ra'd Suresinin 20. âyet-i kerimesinde bahsedilen "ahdallahi" Mâide Suresinin 7. âyet-i kerimesinde geçen iradenin misakine eşdeğerdir.

Bakara Suresinin 132. âyet-i kerimesinde zikredilen "Allah'ın vasiyeti" Âli İmrân Suresinin 76. âyet-i kerimesinde geçen ahde (misak, ahd, yemin ve iradenin misakini içeren) eşdeğerdir.

13/RA'D-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).
Onlar, Allah’ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.
5/MÂİDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri).
Allah’ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah’a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki Allah göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.
2/BAKARA-132: Ve vassâ bihâ ibrâhîmu benîhi ve ya’kûb(ya’kûbu), yâ beniyye innallâhestafâ lekumud dîne fe lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).
Ve, İbrâhîm (a.s) onu (Allah’a teslim olmayı) kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yâkub (a.s) da: “Ey oğullarım! Muhakkak ki Allah, bu dîni sizin için seçti. Artık siz, Allah’a teslim olmadan ölmeyin.” diye (vasiyet etti)..
3/ÂLİ İMRÂN-76: Belâ men evfâ bi ahdihî vettekâ fe innallâhe yuhibbul muttekîn(muttekîne).
Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever.
close tefsir menu

MÂİDE Suresi Tefsiri

MÂİDE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.