Sure sec
EN'ÂM-71 Tefsiri

EN'ÂM Suresi 71. Ayet-i Kerime Tefsiri

EN'ÂM-71 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada iki grup insan görülmektedir: Bir, şeytanların davet ettikleri, putlara tapmaya icbar ettikleri, putlara taptırmayı başardıkları insanlar; bir de Allah yolunda olan, hidayete ermiş insanlar...
share on facebook  tweet  share on google  print  

EN'ÂM Suresi Âyet - 71 Tefsiri

 

قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Kul e ned’û min dûnillâhi mâ lâ yenfeunâ ve lâ yadurrunâ ve nureddu alâ a’kâbinâ ba’de iz hedânâllâhu kellezîstehvethuş şeyâtînu fîl ardı hayrâne lehû ashâbun yed’ûnehû ilâl hude’tinâ, kul inne hudâllâhi huvel hudâ, ve umirnâ li nuslime li rabbil âlemîn(âlemîne).

De ki: “Bize fayda ve zarar vermeyen Allah’tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah’ın hidayete erdirmesinden sonra, yeryüzünde şeytanların kandırıp, şaşkın bıraktığı, arkadaşlarının da “bize hidayete gel” diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim?” De ki: “Muhakkak ki, Allah’a ulaşmak, o, hidayettir ve biz âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk.”

1.kul: de, söyle
2.e ned'û: dua mı edelim
3.min dûni allâhi: Allah'tan başka
4.: şey (şeyler)
5.lâ yenfeu-nâ: bize fayda vermez
6.ve lâ yadurru-nâ: ve bize zarar vermez
7.ve nureddu: ve döndürülürüz
8.alâ a'kâbi-nâ: topuklarımızın üzerinde
9.ba'de: sonra
10.iz hedâ-nâ allâh: Allah bizi hidayete erdirmişti
11.ke ellezî istehvet-hu: kandırdığı kimse gibi
12.eş şeyâtînu: şeytanlar
13.fî el ardı: yeryüzünde
14.hayrâne: şaşkın
15.lehu: onun
16.ashâbun: arkadaşlar
17.yed'ûne-hu: onu çağırırlar
18.ilâ el hudâ: hidayete
19.i'ti-nâ: bize gel
20.kul inne: de ki, muhakkak ki
21.hudâ allâhi: Allah'ın hidayet (Allah'a ulaşmak)
22.huve el hudâ: o hidayettir
23.ve umir-nâ: ve biz emrolunduk
24.li nuslime: teslim olmamızla (teslim olmakla)
25.rabbi el âlemîne: âlemlerin Rabbine
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada iki grup insan görülmektedir: Bir, şeytanların davet ettikleri, putlara tapmaya icbar ettikleri, putlara taptırmayı başardıkları insanlar; bir de Allah yolunda olan, hidayete ermiş insanlar.

Şeytan hiçbir zaman insanlarla uğraşmaktan vazgeçmez. Allahû Tealâ burada “bize hiçbir faydası ve zararı olmayan” ifadesiyle çok açık bir şekilde putlardan bahsetmektedir.

Bu âyetin en önemli unsuru ise hidayetten bahsetmesidir.

2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).
Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın Kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.
3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Herşeyin en güzel standartlarda olduğu Kur'ân dizaynında 4 tane hidayet vardır.
  1. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması ruhumuzun hidayetidir.
  2. Fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği nokta, fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktadır.
  3. Nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği nokta, nefsimizin hidayete ermesidir.
  4. İrademizin Allah'a teslim olduğu nokta, irademizin hidayete ermesidir. Bunların, hepsi kendilerine ait olan Sıratı Mustakîmler üzerinde hidayete ererler.
Kim Allah'tan 12 tane ihsan aldıktan sonra mürşidine tâbî olursa; tâbî olduğu andan itibaren devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği an, ruhu vücudundan ayrılır, Sıratı Mustakîm'e ulaşır. Ruh artık hidayet üzerindedir. Ve bu yol üzerinden, adına seyr-i sülûk dediğimiz bir yolculukla Allah'ın Zat'ına ulaşır. İşte burada adı geçen hidayet budur, Allah'a ruhen ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın Zat'ında yok olur.

Bu âyette bir başka güzellik daha vardır. Allahû Tealâ diyor ki: “De ki: Muhakkak ki; Allah'a ulaşmak var ya, işte o, hidayettir. Ve biz âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk.” Böylece işaret edilen yani ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi ilk hidayettir. Allahû Tealâ burada: “Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ilk hidayete erersiniz; ama daha sonra başka hidayetler de var.” diyor. Ruhun vücudumuzdan ayrıldıktan sonraki Sıratı Mustakîm yolculuğu 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer.

Fizik vücudun da bir Sıratı Mustakîm'i vardır. Fizik vücudun hidayet yolculuğu da, normal bir yolculuk olarak değil, kemâl derecelerinde olgunlaşma olarak cereyan eder, 25. basamakta tamamlanır. Bu noktada fizik vücudumuz, Allah'a teslim olmuş yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Bu hidayet 14. basamaktan 25. basamağa kadar devam eder. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp hidayete erdikten sonra da fizik vücudun hidayeti devam eder. Nefsin hidayetine gelince, onunki de 14. basamakta başlar ve teslimi de 26. basamakta gerçekleşir.

Öyleyse 14. basamakta başlayan bir hidayetler zinciri 21. basamakta ruh, 25. basamakta fizik vücut, 26. basamakta nefs için herbirinin Allah'a teslimiyle sona erer. Böylece 3 vücudumuz da hidayete erer.

Daha sonra 28. basamağın 4. mertebesinde bihakkın takvanın sahibi olduğumuzda irademiz de Allah'a teslim olur. Onun da Sıratı Mustakîm'i tamamlanır ve hidayete erer. İrademizin Allah'a teslim olduğu yerde ise Allah'ın iradesine bağlanması söz konusudur. Artık irademizin sadece Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren bir irade hüviyetine girmesi söz konusudur.

Bu âyet, ruhun hidayete ermesi açısından Âli İmrân-73 ve Bakara-120 ile aynı paralelde özellikler taşımaktadır. Diğer taraftan teslimi de emrettiği için teslim âyetleriyle de alâkası vardır.

39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).
Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.
4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).
Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla (bununla) size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi görendir.
2/BAKARA-208: Yâ eyyuhâllezîne âmenûdhulû fîs silmi kâffeh(kâffeten), ve lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun).
Ey âmenû olanlar! Hepiniz silm’e dahil olun (Allah’a teslim olun)! Ve şeytanın adımlarına tâbî olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır.
Bu âyet-i kerime, hidayetin teslimle kesin bir ilişki içerisinde olduğunu göstermek açısından da ibretamiz bir âyet-i kerimedir.
close tefsir menu

EN'ÂM Suresi Tefsiri

EN'ÂM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.