Sure sec
ÂLİ İMRÂN-76 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 76. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-76 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Ezelde Allahû Tealâ A'râf-172 standartlarında bütün insanları huzurunda toplamıştır: 7/A'RÂF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, e lest...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 76 Tefsiri

 

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Belâ men evfâ bi ahdihî vettekâ fe innallâhe yuhibbul muttekîn(muttekîne).

Hayır, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever.

1.belâ: hayır, öyle değil
2.men: kim
3.evfâ: vefa etti, ifa etti, yerine getirdi
4.bi ahdi-hî: ahdini, yeminini
5.ve ittekâ: ve takva sahibi oldu
6.fe inne allâhe: o zaman, o taktirde muhakkak ki Allah
7.yuhibbu: sever
8.el muttekîne: takva sahipleri
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ezelde Allahû Tealâ A'râf-172 standartlarında bütün insanları huzurunda toplamıştır:

7/A'RÂF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, şehidnâ, en tekûlû yevmel kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne).
Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları, nefsleri üzerine şahit tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.”
Allahû Tealâ ruhumuzdan misak istiyor, ruhlarımızın ölmeden evvel Allah'a geri dönüp, Allah'ın Zat'ına ulaşması konusunda. Fizik vücutlarımızdan ahd istiyor, fizik vücutlarımızı ölmeden evvel Allah'a teslim etmemiz konusunda. Nefslerimizden yemin istiyor, nefslerimizin ölmeden evvel Allah'a kul olması konusunda. Allahû Tealâ bütün ruhlardan aldığı misakin yanıbaşında bütün fizik vücutlardan da ahd alıyor ve bütün nefslerden de yemin alıyor, %100 temizlenmesi, afetlerden tamamen arınması, faziletlerle donatılması için. Bunun ardından da irademiz teslim olacağına dair Allah'a misak veriyor.

Burada konu, Allah ile ahdin gerçekleşmesidir.

Allah’ın ahdi irademizin Allah’a teslim olacağına dair Allah’a verdiğimiz misakı ifade eder. İradenin verdiği misakı yerine getirebilmemiz için ise daha önceki basamaklarda yer alan ruhun, fizik vücudun ve nefsin teslimlerinin de yerine getirilmiş olması lâzımdır. Yani irademizin tesliminin yerine gelmesinin olmazsa olmaz şartı diğer teslimlerin daha önce yerine getirilmiş olmasıdır.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur.

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
7 safhaya paralel olarak 7 takva kademesi burada başlar. Her kim takva sahibi ise ancak onlar cennete gidebilir. İradenin teslim edildiği 28. basamağın 4. kademesinde kişi son takva kademesi olan hakka tukatihi takvanın da sahibi olur.

50/KAF-31: Ve uzlifetil cennetu lil muttakîne gayra baîdin.
Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.
3/ÂLİ İMRÂN-15: Kul e unebbiukum bi hayrın min zâlikum, lillezînettekav inde rabbihim cennâtun tecrî min tahtıhel enhâru hâlidîne fîhâ ve ezvâcun mutahharatun ve rıdvânun minallâh(minallâhi), vallâhu basîrun bil ıbâd(ıbâdi).
De ki: "Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için, Rabb'lerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah kullarını en iyi görendir.
Nefsin Allah'a verdiği yemin nefsin tezkiyesi ve tasfiyesiyle alâkalıdır. Nefsin kalbindeki afetler %100'den %50'nin altına düşerse nefs tezkiye; %100 nurlardan oluşursa tasfiye olur. Nefsin hidayete ermesi nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması demektir.

Öyleyse 2 nevi insan var, Allah ile olan ahdlerini gerçekleştiren ve gerçekleştirmeyen insanlar. Gerçekleştirmeyenlerin gidecekleri yer cehennem, gerçekleştirenlerin cennettir. Takva sahibi olma derecesine göre; 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat, 7. kat cennetlere girer.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 1. kat cennetin sahibidir. Kim mürşidine ulaşırsa 2. kat cennetin sahibidir, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa 3. kat cennetin sahibidir, kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse 4. kat cennetin sahibidir. Kim nefsini Allah'a teslim ederse, 5. kat cennetin sahibidir. Kim ihlâsa ulaşırsa 6. kat cennettedir, kim iradesini teslim ederse 7. ve son kat cennetin sahibidir.

Kim Allahû Tealâ'ya ulaşmayı dilerse, o namazı, orucu, zikri, Allah'ın bütün ibadetlerini, Allah'ın kendisine sevdirmesi sebebiyle seven, mutlaka onları uygulayan birisidir ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir, hayatta kaldıkça daha üst cennetlerin sahipleri mutlaka olacaktır.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.