Sure sec
ÂLİ İMRÂN-55 Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi 55. Ayet-i Kerime Tefsiri

ÂLİ İMRÂN-55 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bir insan öldüğü zaman ruhunu Azrail (a.s) alır, Allah'ın Zat'ına ulaştırır. Fizik vücudu ise toprağa girer, Allah'a dönmez. Allahû Tealâ buyuruyor ki: 6/EN'ÂM-152: Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ÂLİ İMRÂN Suresi Âyet - 55 Tefsiri

 

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

İz kâlellâhu yâ îsâ innî muteveffîke ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezînettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti), summe ileyye merciukum fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn(tahtelifûne).

Allah, şöyle buyurmuştu: “Ey Îsâ! Muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni Kendime (katıma) yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan Benim. Sana tâbî olanları kıyâmet gününe kadar, kâfirlerden üstün kılacak olan Benim. Sonra sizin merciiniz Benim (dönüşünüz Bana’dır). O zaman sizin ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim.”

1.iz kâle allâhu: Allah (şöyle) buyurmuştu
2.yâ îsâ innî: ey İsa, muhakkak ki ben
3.muteveffî-ke: seni vefat ettirecek olan
4.ve râfiu-ke: ve seni yükseltecek olan
5.ileyye: bana, kendime
6.ve mutahhiru-ke: ve seni temizleyecek olan
7.min ellezîne: o kimselerden, onlardan
8.keferû: inkâr ettiler
9.ve câilu: ve kılacak olan
10.ellezîne: o kimseler, onlar
11.ittebeû-ke: sana tâbî oldular
12.fevka: üstün
13.ellezîne: o kimseler
14.keferû: inkâr ettiler
15.ilâ yevmil kıyâmeti: kıyâmet gününe kadar
16.summe: sonra
17.ileyye: bana
18.merciu-kum: sizin dönüşünüz
19.fe ahkumu: o zaman, ben hüküm vereceğim
20.beyne-kum: sizin aranızda
21.fî-mâ kuntum: sizin ... olduğunuz şeyde
22.fî-hi tahtelifûne: hakkında ihtilâf ettiğiniz, ayrılığa düştüğünüz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bir insan öldüğü zaman ruhunu Azrail (a.s) alır, Allah'ın Zat'ına ulaştırır. Fizik vücudu ise toprağa girer, Allah'a dönmez. Allahû Tealâ buyuruyor ki:

6/EN'ÂM-152: Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfûl keyle vel mîzâne bil kıst(kıstı), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).
Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah’ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.
13/RA'D-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).
Onlar, Allah’ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.
13/RA'D-21: Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).
Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.
Normal ölümde ölenin fizik vücudu toprağa girer. Ama burada fizik vücut Allah'a ulaşmıştır. Şu anda Hz. İsa İndi İlâhi'dedir. Allah onu Kendisine yükseltmiş, refetmiş, kaldırmıştır. Bu refetmek hem iradenin kaldırılması hem fizik vücudun Allah'ın katına alınmasıdır.

Vefat, müteveffa kelimesi Türkçe'de yalnız ölüm için kullanılır. Vefat eden insanların fizik vücutları toprağın içine girer. Fizik vücutlar ölmüştür, vefat etmiştir. Ama bu kelime burada ahde vefa etmek mânâsındadır. Eğer bir vefat olayı olsaydı, Hz. İsa'nın Allah'ın katına yükselmesi hiçbir zaman söz konusu olamazdı. Çünkü fizik vücudu ölmüş olacaktı ve toprağın altına girecekti. Allah 13. havarinin yüzünü Hz. İsa'nın yüzüne döndürmüştür. Çarmıha gerilen de o olmuştur. Oysa hristiyanların büyük çoğunluğu Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğini zannetmektedir.

"Sonra getirdik, mağaraya kapattık, nöbetçiler diktik. Ama sabahleyin oraya geldiğimizde cesedi bulamadık." diyorlar.

Hangisinden hareket edilirse edilsin cesedin ortadan kaybolması gene toprağa giden bir şeyin olmadığını gösterir ama yaşayarak bu olayı görenlere göre de asılan kişi Hz. İsa'dır. Çünkü yüzü tıpkı onun yüzü gibidir. Ama Allahû Tealâ konunun gerçeğini Kur'ân-ı Kerim'de söylüyor. Çarmıha gerilen Hz. İsa değildi. O, ihanet eden 13. havari idi.

Öyleyse Hz.İsa'nın canlı olarak Allah'ın katına alındığı çok açık ve kesindir. Müteveffike kelimesi Türkçe'deki vefat ettirmek, öldürmek anlamına değil, Allah'a refetmek anlamında kullanılmıştır. Böylece Allahû Tealâ sözünü ifa ediyor. Hz. İsa'nın öldürülmesine müsaade etmiyor ve onu Kendisine yükseltiyor.

Hz. İsa'nın ruhu göğe alınmadan evvel daha mürşidine tâbî olduğu gün ulaşmıştı. Mürşidi onu tamamen suyla %100 yıkayarak yani bir nevi gusûl abdesti aldırarak teslim almıştı. Bütün vücudun %100 suyla ıslanması yani boy abdesti alınması hali vaftiz olmaktır.

Öyleyse Allahû Tealâ'nın "seni kendi katımıza yükselteceğiz" demekten muradı, onun ruhunun Allah'a ulaşması şeklinde hiçbir zaman düşünülemez. Ruhunu her ne kadar Allahû Tealâ ona tekrar göndermişse de onun ölmesi lâzımdı. Oysaki Hz. İsa orada ölmedi, yüzü değiştirildi. Ve bu değişikliğin muhtevası içerisinde sağ kaldı. Allahû Tealâ'nın onun ruhunu aşağı göndermesi de söz konusu değildi, Azrail (a.s) tarafından Kendisine ulaştırılması için. Allah'ın katına ulaşan şey açık ve kesin bir şekilde Hz. İsa'nın fizik vücududur.

Öyleyse Hz. İsa, Allahû Tealâ'nın İndi İlâhisi'nde şu anda yaşıyor. Ve kıyâmetten evvel mutlaka yeryüzüne inecektir.
close tefsir menu

ÂLİ İMRÂN Suresi Tefsiri

ÂLİ İMRÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.